header banner
Default

DAC8-taxence: nieuwe rapporteringsverplichtingen


Met de komst van cryptocurrency en de technologie die daar mee samenhangt is het voor de belastingautoriteiten steeds lastiger geworden om te achterhalen of er ergens een belaste transactie heeft plaatsgevonden. Met de DAC8-richtlijn hoopt de Europese Commissie dat de Belastingdiensten binnen de EU over alle relevante informatie kunnen beschikken om transacties met cryptocurrency te kunnen belasten.

Belastingautoriteiten hebben onvoldoende zicht op belaste transacties met Cryptocurrency. Er wordt gehandeld tussen gebruikers op een cryptoplatform, vaak heel veel transacties op dezelfde dag en die kunnen ook grensoverschrijdend zijn. De crypto is ook niet gereguleerd. Er is geen financiële instelling die toezicht houdt op de cryptomarkt. Belastingautoriteiten hebben daardoor onvoldoende zicht op belaste activiteiten met cryptocurrency. Daarom heeft de Europese Commissie een richtlijn uitgevaardigd, DAC8. Op grond van deze richtlijn moeten platformen die cryptoactivadiensten aanbieden, gegevens van gebruikers uitwisselen per 1 januari 2027.

Verplichtingen

VIDEO: DAC8 with Brian Murphy
Grant Thornton Ireland

Platformen die cryptoactivadiensten verrichten moeten informatie delen over de EU-ingezetene die klant is bij het platform. Tot de te verstrekken informatie behoort onder meer de geboortedatum van de klant en van zijn fiscaal registratienummer en gegevens over de transacties. Bij de gegevens over transacties kun je denken aan het omwisselen van banktegoeden in cryptocurrency. In welke lidstaat moet worden gerapporteerd? Dat ligt eraan. Rapportering moet plaatsvinden in de lidstaat waar het platform de MiCA- vergunning heeft gekregen (MiCA = Markets in Crypto Assets). Is het een platform van buiten de EU, met gebruikers van binnen de EU, dan is het platform ook rapporteringsplichtig. Het platform kan dan zelf een lidstaat kiezen om aan zijn rapporteringsverplichting te voldoen.

Sancties

VIDEO: Will DAC8 reporting requirements standardize Europe’s approach to crypto taxation? | BC4EU Summit
Blockchain for Europe

Als een platform niet voldoet aan de vereisten die DAC8 hem opleggen, dan kan dit platform een hoge boete krijgen, maar het is nu nog niet helemaal duidelijk wat de grondslag wordt voor het bepalen van de hoogt van de boete.

Matthew van Zijl bespreekt voor Tax Talks in de focusuitzending van oktober 2023 de DAC8-richtlijn, de achtergronden en de aandachtspunten voor de praktijk.  

Kijk hier naar een compilatie van de uitzending

Achtergrondinformatie:

Maak kennis met Tax Talks

VIDEO: Dynaudio Contour 20 & T+A Dac 8 DSD - Octave V80SE - Super Black Box #01 - These Days
Nam Tran

Op 31 oktober is het mogelijk om gratis kennis te maken met Tax Talks door middel van het volgen van een live uitzending waarin Marit, onze vaste presentator, in gesprek gaat met experts Almer de Beer en Mariëlle Schuurman. 

Filed Under: Formeel belastingrecht, Nieuws

Reader Interactions

VIDEO: T+A Criterion TCD 210 S, DAC 8 DSD, MP 8, T+A A3000
High End Home

Gerelateerde berichten

VIDEO: Tax alert: DAC7 - What, who and why?
Grant Thornton NL

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de strategie achter handhaving, de wijze waarop de Belastingdienst hier uitvoering aan geeft en de uitdagingen waar de Belastingdienst voor staat.

vergrijpboete bij geheime bankrekening

Als de Belastingdienst informatie ontvangt uit het buitenland over aangehouden buitenlandse bankrekeningen, beschikt zij over een nieuw feit. Hierdoor kan de inspecteur navorderen. Bovendien leidt het niet aangeven van de saldi van buitenlandse bankrekeningen tot vergrijpboeten.

cyprus

Als de inspecteur een UBO van een buitenlands lichaam een navorderingsaanslag oplegt met toepassing van de verlengde navorderingstermijn, moet hij het verdedigingsbeginsel goed naleven!

Hoge Raad

Mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma geeft haar precommentaar op een arrest over de gevolgen van een eerdere rechterlijke beslissing tot vernietiging van informatiebeschikking.

contant geld

Is een bestuursrechter van oordeel dat een vertaling van het processtuk noodzakelijk of wenselijk is? Dan behoort de partij die het stuk indient, in de gelegenheid te worden gesteld voor een vertaling te zorgen.

Sources


Article information

Author: Raymond Jackson

Last Updated: 1698087122

Views: 614

Rating: 4.7 / 5 (107 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Raymond Jackson

Birthday: 2020-07-31

Address: 6313 Wilson Pine Suite 426, South Derrickburgh, MI 20779

Phone: +4393165467010390

Job: Article Writer

Hobby: Crochet, Baking, Hiking, Chess, DIY Electronics, Poker, Arduino

Introduction: My name is Raymond Jackson, I am a unswerving, variegated, apt, frank, lively, unwavering, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.